19" Modern Wall Rack Outdoor

ตู้ Rack 19" ติดตั้งภายนอกป้องกันน้ำเข้าในตู้
ที่ใช้ร่วมกับระบบ กล้องวงจรปิด, คอมพิเตอร์, ใยแก้วนำแสง หรือระบบเครือข่ายต่างๆ
ผลิตจากเหล็ก COLD ROLL STEEL เคลือบ ELECTRO GALVANIZE SHEET STEEL ความหนา 1.2 mm.
19" Modern Wall Rack Outdoor